macorin
   วารสาร RDO Today ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 A Garbage Free Ocean "นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ"     2019-10-28 (ดู : 106)
   ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Daata Analysis )     2019-10-22 (ดู : 50)
   ชอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม RDO Lunch Talk     2019-10-21 (ดู : 62)
   แจ้งเตือนและโปรดระวัง : บัญชี PSU Webmail (@psu.ac.th) ถูกหลอกให้บอกรหัสผ่าน หรือ ฟิชชิ่ง (Phishing) บัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน     2019-10-11 (ดู : 38)
   กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ขยะทะเลและไมโครพลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-11 (ดู : 230)
   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1     2019-03-28 (ดู : 244)
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1 เก็บขยะริมหาด ณ หาดสมิหลา จ.สงขลา     2019-03-14 (ดู : 322)
   ขอเชิญผู้สนใจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก"     2019-03-08 (ดู : 319)
   ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทุกท่าน เข้าร่วมกิจจกรรม Progress Sharing 1/2561     2018-11-15 (ดู : 539)
   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     2018-10-30 (ดู : 474)

ดูทั้งหมด
   สอบวิทยานิพนธ์ - นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ     2019-06-07 (ดู : 176)
   สอบวิทยานิพนธ์ Miss Pablina Cadiz     2019-05-23 (ดู : 282)
   Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 498)
   Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 449)
   สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 423)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 482)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 365)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 374)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 555)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 428)

ดูทั้งหมด
   เครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา     2019-11-05 (ดู : 16)
   ภาระกิจงานวิจัยระบบนิเวศปะการัง จ.ภูเก็ต     2019-05-28 (ดู : 58)
   อาจารย์ประจำสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน"     2019-05-24 (ดู : 66)
   งานประชุม International Conference on Biodiversity 2019     2019-05-24 (ดู : 167)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การสัด DNA ปะการัง เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล     2019-07-11 (ดู : 194)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา     2019-06-14 (ดู : 187)
   กิจกรรมเปิดตัว "โครงการขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-14 (ดู : 147)
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2562     2019-04-09 (ดู : 288)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 693)
   เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 315)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-20 (ดู : 130)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-03 (ดู : 310)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 146)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 375)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 324)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 1344)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 491)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 474)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1220)
   รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoctoral Research Fellows)     2017-11-16 (ดู : 916)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-11-11 (ดู : 10)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานธุรการและบริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-11-01 (ดู : 19)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ที่ปรึกษางานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานธุรการและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-11-01 (ดู : 21)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-30 (ดู : 46)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยเก็บข้อมูล 480 GB SSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-20 (ดู : 44)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-12 (ดู : 56)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 52)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 44)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งหลังคากันสาดหน้าต่างห้องดาดฟ้า จำนวน 1 งาน     2019-09-10 (ดู : 47)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 51)

ดูทั้งหมด