macorin
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผุ้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 งาน     2020-07-30 (ดู : 46)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสารประกอบการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 100 เล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-10 (ดู : 26)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2 ป้าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-10 (ดู : 21)
   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและเสวนาพิเศษ โดยโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2019-12-26 (ดู : 238)
   ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”     2019-12-12 (ดู : 228)
   วารสาร RDO Today ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 A Garbage Free Ocean "นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ"     2019-10-28 (ดู : 486)
   ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Daata Analysis )     2019-10-22 (ดู : 383)
   ชอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม RDO Lunch Talk     2019-10-21 (ดู : 410)
   แจ้งเตือนและโปรดระวัง : บัญชี PSU Webmail (@psu.ac.th) ถูกหลอกให้บอกรหัสผ่าน หรือ ฟิชชิ่ง (Phishing) บัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน     2019-10-11 (ดู : 245)
   กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ขยะทะเลและไมโครพลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-11 (ดู : 434)

ดูทั้งหมด
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวกิตติวรา ศรแผลง     2019-12-26 (ดู : 233)
   สอบวิทยานิพนธ์ - นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ     2019-06-07 (ดู : 392)
   สอบวิทยานิพนธ์ Miss Pablina Cadiz     2019-05-23 (ดู : 646)
   Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 855)
   Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 812)
   สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 789)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 900)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 585)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 626)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 835)

ดูทั้งหมด
   เครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา     2019-11-05 (ดู : 219)
   ภาระกิจงานวิจัยระบบนิเวศปะการัง จ.ภูเก็ต     2019-05-28 (ดู : 302)
   อาจารย์ประจำสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน"     2019-05-24 (ดู : 269)
   งานประชุม International Conference on Biodiversity 2019     2019-05-24 (ดู : 868)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การสัด DNA ปะการัง เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล     2019-07-11 (ดู : 494)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา     2019-06-14 (ดู : 480)
   กิจกรรมเปิดตัว "โครงการขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-14 (ดู : 318)
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2562     2019-04-09 (ดู : 601)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 1036)
   เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 528)

ดูทั้งหมด
   ประกาศสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2020-07-15 (ดู : 60)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-20 (ดู : 382)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-03 (ดู : 648)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 361)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 614)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 537)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 1597)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 721)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 710)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1435)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเบี้ยแระกันภัยรวม พ.ร.บ. รถราชการสถาบัน ขต 3547 สงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-05-08 (ดู : 34)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-10 (ดู : 16)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-06-11 (ดู : 25)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารขาวดำ - A4 ค่าถ่ายเอกสารสี - A4 ค่าถ่ายเอกสารขาวดำ - A3 และค่าถ่ายเอกสารสี - A3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-03 (ดู : 21)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างปะการังเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-06-30 (ดู : 16)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างปะการังเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-06-30 (ดู : 17)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอบตัวอย่างด้วยความเย็น (Freezdry) ปลา 12 ตัวอย่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-06-19 (ดู : 39)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอบตัวอย่างด้วยความเย็น (Freezdry) กุ้ง 12 ตัวอย่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-06-19 (ดู : 46)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-06-17 (ดู : 50)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดินตะกอน จำนวน 4 ตัวอย่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-06-15 (ดู : 50)

ดูทั้งหมด