macorin
   กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ขยะทะเลและไมโครพลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-11 (ดู : 158)
   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1     2019-03-28 (ดู : 188)
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1 เก็บขยะริมหาด ณ หาดสมิหลา จ.สงขลา     2019-03-14 (ดู : 260)
   ขอเชิญผู้สนใจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก"     2019-03-08 (ดู : 264)
   ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทุกท่าน เข้าร่วมกิจจกรรม Progress Sharing 1/2561     2018-11-15 (ดู : 462)
   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     2018-10-30 (ดู : 415)
   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 3 นักวิจัยเลือดใหม่พร้อมเสริฟเมนู “โอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเวที Frontier Research” กับ RDO Lunch Talks เดือนพฤศจิกายน     2018-10-19 (ดู : 308)
   ขอเชิญร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่     2018-09-20 (ดู : 294)
   ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “Social Adaptive Capacities and Climate Resilience of Coastal and Fishing Communities”     2018-06-18 (ดู : 395)
   ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม     2018-06-25 (ดู : 264)

ดูทั้งหมด
   สอบวิทยานิพนธ์ - นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ     2019-06-07 (ดู : 125)
   สอบวิทยานิพนธ์ Miss Pablina Cadiz     2019-05-23 (ดู : 222)
   Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 422)
   Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 381)
   สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 349)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 413)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 311)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 330)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 498)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 380)

ดูทั้งหมด
   อาจารย์ประจำสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน"     2019-05-24 (ดู : 2)
   งานประชุม International Conference on Biodiversity 2019     2019-05-24 (ดู : 15)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การสัด DNA ปะการัง เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล     2019-07-11 (ดู : 144)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา     2019-06-14 (ดู : 126)
   กิจกรรมเปิดตัว "โครงการขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-14 (ดู : 115)
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2562     2019-04-09 (ดู : 217)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 626)
   เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 259)
   อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย     2018-12-13 (ดู : 432)
   Macorin - อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี     2018-12-03 (ดู : 432)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-20 (ดู : 2)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-03 (ดู : 185)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 101)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 321)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 269)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 1279)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 438)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 426)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1173)
   รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoctoral Research Fellows)     2017-11-16 (ดู : 830)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-12 (ดู : 10)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 7)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 7)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งหลังคากันสาดหน้าต่างห้องดาดฟ้า จำนวน 1 งาน     2019-09-10 (ดู : 7)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 8)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 7)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 7)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 8)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 7)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม,แก้วเก็บอุณหภูมิ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-09-10 (ดู : 7)

ดูทั้งหมด