macorin
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผุ้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 งาน     2020-07-30 (ดู : 545)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสารประกอบการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 100 เล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-10 (ดู : 515)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2 ป้าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-10 (ดู : 408)
   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและเสวนาพิเศษ โดยโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2019-12-26 (ดู : 678)
   ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”     2019-12-12 (ดู : 631)
   วารสาร RDO Today ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 A Garbage Free Ocean "นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ"     2019-10-28 (ดู : 1172)
   ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Daata Analysis )     2019-10-22 (ดู : 982)
   ชอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม RDO Lunch Talk     2019-10-21 (ดู : 947)
   แจ้งเตือนและโปรดระวัง : บัญชี PSU Webmail (@psu.ac.th) ถูกหลอกให้บอกรหัสผ่าน หรือ ฟิชชิ่ง (Phishing) บัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน     2019-10-11 (ดู : 636)
   กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ขยะทะเลและไมโครพลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-11 (ดู : 808)

ดูทั้งหมด
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวกิตติวรา ศรแผลง     2019-12-26 (ดู : 574)
   สอบวิทยานิพนธ์ - นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ     2019-06-07 (ดู : 733)
   สอบวิทยานิพนธ์ Miss Pablina Cadiz     2019-05-23 (ดู : 1205)
   Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 1409)
   Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 1398)
   สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 1442)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 1389)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 933)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 1022)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 1174)

ดูทั้งหมด
   เครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา     2019-11-05 (ดู : 525)
   ภาระกิจงานวิจัยระบบนิเวศปะการัง จ.ภูเก็ต     2019-05-28 (ดู : 629)
   อาจารย์ประจำสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน"     2019-05-24 (ดู : 619)
   งานประชุม International Conference on Biodiversity 2019     2019-05-24 (ดู : 1896)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การสัด DNA ปะการัง เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล     2019-07-11 (ดู : 1091)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา     2019-06-14 (ดู : 1013)
   กิจกรรมเปิดตัว "โครงการขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-14 (ดู : 647)
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2562     2019-04-09 (ดู : 1254)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 1570)
   เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 934)

ดูทั้งหมด
   ประกาศสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2020-07-15 (ดู : 416)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-20 (ดู : 724)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-03 (ดู : 1154)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 659)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 934)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 866)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 2022)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 1100)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 1065)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1760)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-01-18 (ดู : 6)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-01-18 (ดู : 7)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2021-12-24 (ดู : 13)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนังาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2021-12-22 (ดู : 17)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2021-11-24 (ดู : 41)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2021-11-22 (ดู : 43)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2021-11-10 (ดู : 52)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2021-10-08 (ดู : 96)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 38 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2021-09-01 (ดู : 109)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2021-08-09 (ดู : 159)

ดูทั้งหมด
SLOT DEPOSIT PULSA Slot Deposit Pulsa Slot Gacor SLOT ONLINE SLOT ONLINE JOKER123