macorin


 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา             การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

อักษรย่อปริญญา     วท.ม. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)

จำนวนหน่วยกิต

        มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ - 9
หมวดวิชาเลือก - 3
หมวดวิทยานิพนธ์ 36 24
รวม (หน่วยกิต) 36 36

        หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ

        *นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ ก1 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน 3 ครั้ง และนักศึกษาต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษาในรูปของการนำเสนอสัมมนา
        แผนการเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558SLOT DEPOSIT PULSA Slot Deposit Pulsa Slot Gacor SLOT ONLINE SLOT ONLINE JOKER123