macorin


 วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

            "สถาบันชั้นนำในภูมิภาคใต้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง งานวิจัยเชิงประจักษ์ บัณฑิตมีคุณภาพ นำความรู้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน"

พันธกิจ

            ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งระดับชาติและนานาชาติ
            ผลิตงานวิจัยด้านทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน
            เป็นที่พึ่งชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็ง
            ศูนย์ระบบสารสนเทศและบริการข้อมูลด้านทะเลและชายฝั่งพื้นที่ภาคใต้


SLOT DEPOSIT PULSA Slot Deposit Pulsa Slot Gacor SLOT ONLINE SLOT ONLINE JOKER123